เลือกคนดีเข้าสภา 23 ธันวาไม่ขายเสียง

เลือกคนดีเข้าสภา 23 ธันวาไม่ขายเสียง

บทความรณรงค์การเลือกตั้งจากเว็บสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านแล้วรู้สึกว่าดีเลยหยิบมาฝากค่ะ

 

การต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
ประเทศไทยได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 แต่การบริหารการปกครองของประเทศไทยก็ยังคงมีปัญหาการบริหารงานของรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบริหารที่ไม่โปร่งใส ทุจริต แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง อันนำไปสู่วิกฤตของชาติเป็นระยะๆหลายครั้ง โดยสาเหตุที่สำคัญน่าจะเกิดจากการเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศหรือไปทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติยังไม่ได้คนดี คนที่มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง การเลือกตั้งยังมีการซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งบุคคลที่ซื้อสิทธิเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไปทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องเป็นจำนวนเงินมากกว่าที่พวกเขาใช้ซื้อสิทธิหลายร้อยหลายพันหรือหลายหมื่นหลายแสนเท่า .. 

อุตส่าห์สมัครไปทำงานหนักเพื่อรับใช้แล้ว ทำไมต้องใช้เงินจ้างให้ตัวเองเข้าไปทำงานด้วยนะ แล้วที่สำคัญนะเงินนี่ใช้จ้างคนลงคะแนนกันตั้งกี่คน ..ไม่ใช่น้อยๆ ..โธ่ถัง ..รักชาติมากขนาดต้องจ้างให้เลือกเพื่อไปทำงานให้พวกเราเลยหรือนี่..

ถ้าสนใจสื่อที่เอาไปช่วยรณรงค์การเลือกตั้งครั้งนี้ ลองอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ www.opm.go.th/opminter/vote/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *