Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (12) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรม และที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นสถานฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด – 19

Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (12) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรม และที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นสถานฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด – 19

ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ เรามองเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมาย
อาจเป็นแค่บางส่วน แต่ก็อยากจะมารวบรวมไว้ที่นี่ เท่าที่พอทำได้

วันนี้ เป็นโพสต์จาก
สำนักงาน กปร.
2 hrs · March 30

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ และที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด – 19
Cr : page : มูลนิธิชัยพัฒนา
ภาพ : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *