Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (17) มาตรการเยียวยาผลกระทบจากไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (17) มาตรการเยียวยาผลกระทบจากไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

จริงๆแล้ว ทางรัฐมีมาตรการช่วยเหลือออกมาตั้งแต่เดือนก่อน แล้วก็มีออกมาเพิ่มเติมเป็นระยะ

มาตรการระยะที่ 1 ดูแลผลกระทบเศรษฐกิจ-ประชาชนจากไวรัส #โควิด19

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

มาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *