New Template

New Template

และแล้วก็เลือกเว็บหน้าตาแบบที่เห็นมาแทนที่แบบเดิมค่ะ ..ไม่แตกต่างไปจากเดิมมาก แต่การปรับเปลี่ยนอะไรๆดูเป็นระเบียบขึ้นมานิด จะได้ค้นหาง่ายขึ้น ซึ่งต่อไปตั้งใจจะเขียนเรื่องราวเป็น ซีรี่ส์ จะได้หาได้ไม่ลำบากเกินไป ..ถึงแม้หน้าตาจะเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาข้างในยังเหมือนเดิมค่ะ 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *