Recommend

Recommend

ส่วนนี้ที่เลือกมาแนะนำ คือ กลุ่มสินค้า และ กลุ่มธุรกิจค่ะ

คืออยากให้ศึกษาข้อมูลก่อนจะลงทุนกันนะคะ
การใช้สินค้าก็นับว่าเป็นการลงทุนที่สูงนะคะ ไม่ว่าจะใช้สินค้าที่ได้มาฟรีหรือซื้อมาใช้
เพราะใช้กับร่างกายเราที่มูลค่าสูงมาก
นอกจากเราไม่สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่ายแล้ว
เวลาที่เราป่วย เรายังต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษาร่างกายด้วย

ส่วนการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งก็แน่นอนว่าสิ่งที่ลงทุน ไม่ใช่แค่เงินค่ะ
อย่างน้อยก็ต้องมีการใช้เวลา ใช้สมองหรือสุขภาพของเราทุ่มเทลงไปไม่มากก็น้อย
และอีกส่วนที่สำคัญมากในการทำธุรกิจคือ คนรอบข้างหรือ connection นะคะ

ไม่ว่าจะลงทุนทำธุกิจอะไร ต้องเกี่ยวข้องกับ connection แน่นอนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการ เพราะต้องมีลูกค้าหรือผู้บริโภคในธุรกิจ
ดังนี้แล้ว connection หรือความสัมพันธ์กับคนของเรามีความสำคัญมากค่ะ
ศึกษาให้ดี เพื่อแนะนำสิ่งที่ดีๆให้คนรอบข้างเรากันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *