วันนี้มีข่าวความคืบหน้าของการสอบการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2553 และมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะ
ที่มา จากเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและกองประกอบฯ mrd-hss.moph.go.th/Admin/fileinformation/636.doc

ความคืบหน้าของการสอบการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2553

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยกำหนดการสอบขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย และประเภทการนวดไทย ประจำปี 2553 ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00- 12.00 น. สอบประเภทเวชกรรมไทย ภาคปฏิบัติ
                            เวลา 13.00- 16.00 น. สอบประเภทการผดุงครรภ์ไทย ภาคปฏิบัติ

วันที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00- 12.00 น. สอบประเภทเภสัชกรรมไทย ภาคทฤษฎี
                            เวลา 13.00- 16.00 น. สอบประเภทเภสัชกรรมไทย ภาคปฏิบัติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00- 12.00 น. สอบประเภทการนวดไทย ภาคทฤษฎี
                            เวลา 13.00- 16.00 น. สอบประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ

หมายเหตุ
– ผู้สมัครสอบสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย และประเภทการนวดไทย ประจำปี 2553 (สมัครเมื่อเดือนธันวาคม 2552) ขอให้มาแจ้งความจำนง ณ ศูนย์บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 5901997 ต่อ 717 – 719 , 723 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสอบของท่าน ในเวลาและวันราชการ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2553
– สำหรับสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบต่อไป

16 สิงหาคม 2553

2 Replies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *